Vidaus darbo tvarkos taisyklės

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1. Salako socialinės globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja įstaigos vidaus darbo tvarką, globos namų bendruomenės narių tarpusavio santykius darbo procese, jų socialines garantijas.

2. Darbo drausmė – tai kiekvieno darbuotojo pareiga sąžiningai dirbti pasirinktoje veiklos srityje, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti įstaigos turtą.

3. Šios Taisyklės privalomos visiems įstaigos darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį.

4. Salako socialinės globos namai savo veiklą vykdo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, rajono Tarybos sprendimais, Salako socialinės globos namų nuostatais bei kitais teisės aktais.

5. Vidaus darbo tvarkos taisyklių tikslas – stiprinti darbo drausmę, racionaliai naudojant darbo laiką, užtikrinti gerą darbo kokybę, aptarnaujant įstaigos lankytojus ir gyventojus, sudaryti geresnes darbo sąlygas įstaigos darbuotojams bei garantuoti darbuotojų darbo užmokesčio ir darbo sąlygų lygį numatytą Lietuvos Respublikos įstatymais.

6. Darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, darbo sutartys, darbuotojų pareigybių aprašymai, materialinės atsakomybės sutartys, saugos darbe instrukcijos, šios taisyklės bei kiti teisės aktai.

7. Visus klausimus, susijusius su šių taisyklių taikymu, laikantis galiojančių įstatymų, sprendžia įstaigos administracija, neviršydama jai suteiktų teisių.

8.  Šių Taisyklių nuostatos taikomos ir privalomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsakingas direktorius.

9. Įstaigos struktūra formuojama atsižvelgiant į įstaigai nustatytus tikslus ir priskirtas funkcijas. Įstaigos struktūrą tvirtina direktorius.

10. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis metiniu ir strateginiu veiklos planu.

11. Darbuotojai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi pareigybės aprašymais, patvirtintais įstaigos direktoriaus įsakymu.

12. Įstaigos metinės veiklos ataskaita teikiama tvirtinti Zarasų rajono savivaldybės Tarybai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

13. Einamieji įstaigos veiklos klausimai aptariami organizuojamuose darbuotojų pasitarimuose.

 

14. Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.

15. Asmenys, pretenduojantys eiti konkrečias pareigas įstaigoje, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus tai pareigybei.

16. Darbuotojas į darbą priimamas pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei kitais galiojančiais teisės aktais. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose ir šalių susitarimu.  

17. Darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš darbo įstaigos direktorius.

18. Asmuo, priimamas dirbti įstaigoje, supažindinamas su būsimo darbo sąlygomis, šiomis taisyklėmis, pareigybės aprašymu, saugos darbe instrukcijomis ir kitais teisės aktais, kuriais darbuotojas privalo vadovautis savo veikloje. Darbuotojui sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos šiuose dokumentuose ir yra nustatytos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse.

19. Prieš nutraukdamas darbo sutartį, darbuotojas privalo grąžinti jam patikėtas darbo priemones, kitas materialines vertybes, su profesine veikla susijusius dokumentus, užbaigti jam pavestas darbo užduotis.

20. Darbo ginčai nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka.

21. Įstaigoje darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu bei kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo laiką.

22. Darbuotojams poilsio laikas ir atostogos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atostogų suteikimo ir apmokėjimo už jas tvarką.

23. Įstaigoje nustatoma 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis.        

24. Darbo laiko režimas įstaigoje:

                 – darbo laiko pradžia – 8 val.

                 – darbo laiko pabaiga – 17 val.

                 – pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

25. Aptarnaujantis personalas (socialinio darbuotojo padėjėjos, slaugytojo padėjėjos, virėjos ir kūrikai) dirba pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus.

26. Socialinio darbuotojo padėjėjams, slaugytojo padėjėjai ir kūrikams įstaigoje taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sąlygų, kuriomis esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

27. Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“.

28. Darbuotojai, atsižvelgdami į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį turi teisę darbo dienos bėgyje daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui.

29. Darbo laiko apskaitą veda ir atsako už joje pateiktų duomenų teisingumą vyriausias socialinis darbuotojas. Atsakingas darbuotojas kiekvieną darbo dieną privalo pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

30. Darbuotojai, palikdami įstaigą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti įstaigos vadovo sutikimą.

31. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti įstaigos vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti jų pavedimu ir kiti asmenys.

32. Be svarbios priežasties neatvykusiems į darbą darbuotojams žymimos pravaikštos. Už pravaikštas skiriamos nuobaudos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Susirgę darbuotojai privalo tą pačią dieną pranešti apie tai įstaigos vadovui. Šio reikalavimo privalo laikytis ir tie darbuotojai, kurie susirgo atostogų metu.

34. Atostogų suteikimo tvarką, trukmę ir apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti norminiai teisės aktai.

35. Papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“.

36. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatomis vienos dalies atostogų trukmė turi būti ne mažesnė nei 14 kalendorinių dienų.

37. Socialinį darbą dirbantiems darbuotojams ir sveikatos priežiūros specialistams kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ nuostatomis.

38. Atskiru direktoriaus įsakymu, suderinus su darbuotojais, darbo laikas gali būti keičiamas.

39. Visas darbo apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

40. Darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

41. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį. Darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Jeigu darbuotojas dirba nepilną darbo dieną, jam mokama proporcingai dirbtam laikui.

43. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, o esant raštiškam darbuotojo prašymui – kartą per mėnesį, atlyginimą pervedant į asmenines sąskaitas banke.

44. Darbuotojų socialines ir kitas garantijas nustato Darbo kodeksas, kiti įstatymai bei poįstatyminiai aktai.

45. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas Darbo kodekso nustatyta tvarka.

46. Darbo apmokėjimas už darbą naktį ir švenčių dienomis vykdomas vadovaujantis Darbo kodekso nustatyta tvarka.

47. Darbuotojai privalo laikytis saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos, higienos normų reikalavimų.

48. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

49. Darbuotojas, atvykęs į darbą neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, nušalinamas nuo darbo.

50. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

51. Įstaigos patalpose rūkyti draudžiama.

52. Įstaigoje turi būti užtikrinama aukšta darbo bei elgesio kultūra, maksimalus dėmesys gyventojams, darbuotojams ir lankytojams, turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, pašalinių užsiėmimų, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.

53. Visi darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius įstaigos išteklius.

54. Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo prietaisų.

55. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

56. Be įstaigos direktoriaus leidimo, draudžiama pašaliniams asmenims naudotis įstaigos techninėmis bei ryšio priemonėmis (kompiuteriais, telefonais, faksu, dauginimo, spausdinimo technika ir pan.).

57. Išeinant iš kabineto baigus darbą, būtina patikrinti, ar išjungta kompiuterinė įranga, apšvietimas ir kiti elektros prietaisai. Darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą.

58. Įstaigos darbuotojai privalo:

58.1. savo darbe vadovautis atitinkamos profesijos etikos kodeksu, laikytis bendrųjų moralės ir etikos principų;

58.2. darbo metu būti tvarkingos išvaizdos, apranga – švari, dalykinio stiliaus, neiššaukianti;

58.3. gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams;

58.4. bendraujant su klientais bei globos namų gyventojais parodyti jiems dėmesį, būti mandagiais, atidžiais ir išsiaiškinus jų tikslus bei pageidavimus jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti problemą, jis turi nurodyti kas tai galėtų padaryti;

58.5. tausoti ir saugoti įstaigos materialinį turtą;

58.6. laikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą;

58.7. dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tinkamai ir laiku atlikti nustatytas funkcijas, pavedamas užduotis;

58.8. pasitikrinti sveikatą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką;

58.9. laikytis įstaigoje nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;

58.10. laikytis darbo laiko režimo;

58.11. saugoti ir neskleisti konfidencialios informacijos, kuri tapo žinoma jiems vykdant tiesiogines pareigas;

58.12. siekti, kad kolektyve vyrautų savitarpio pasitikėjimo, sutelkto komandinio darbo atmosfera, vengti šmeižto, apkalbų, įžeidinėjimų, neigiamų emocijų demonstravimo.

59. Įstaigos administracija privalo:
59.1. užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas;

59.2. nuolat kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi visų darbo saugos instrukcijų, higienos normų, priešgaisrinės saugos bei elgesio reikalavimų;

59.3. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti gerinant globos namų gyventojų aptarnavimą, remti bei ugdyti žmonių iniciatyvą bei aktyvumą, reaguoti į dirbančiųjų reikmes ir poreikius, gerinti jų darbo sąlygas.

60. Įstaigos darbuotojai turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį ir atostogas.

61. Visi darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.

62. Įstaigoje turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, bei kitais įstaigoje esančiais asmenimis.

63. Visų įstaigos darbuotojų savitarpio santykiai grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

64. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas vykdomas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Įstaigos darbuotojams draudžiama:

65.1. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų;

65.2. darbo metu užsiimti visuomeniniais reikalais ar atlikti visuomenines pareigas.

66. Darbuotojui, pažeidusiam šias Vidaus darbo tvarkos taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.

67. Visų darbuotojų drausminę ir materialinę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.

68. Su materialiai atsakingais darbuotojais sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, kurių sudarymo tvarką reglamentuoja Darbo kodeksas.  

69. Už darbo drausmės pažeidimus, vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, neatvykimą į darbą, netinkamą, nerūpestingą pavestų pareigų vykdymą dėl darbuotojo kaltės, darbuotojams taikoma drausminė atsakomybė, o už įstaigai ir globos namų gyventojams padarytą materialinę žalą – materialinė atsakomybė, Darbo kodekso nustatyta tvarka.

70. Už darbo drausmės pažeidimą įstaigos direktorius gali skirti drausmines nuobaudas – pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo (Kodekso 136 str. 3 dalis).

71. Drausminės nuobaudos skyrimo ir panaikinimo tvarką, apskundimo ir galiojimo terminus nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.

72. Neleistinas elgesys su lankytojais ar globos namų gyventojais, tiesiogiai pažeidžiantis žmogaus konstitucines teises, neatvykimas į darbą be svarbios priežasties visą darbo dieną, atsisakymas tikrintis sveikatą bei pasirodymas darbe neblaiviam ar alkoholinių gėrimų vartojimas darbo metu yra šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

73. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, direktorius privalo pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per direktoriaus arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikė pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti be pasiaiškinimo.

74. Drausminė nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai.

75. Už vieną darbo drausmės pažeidimą gali būti taikoma tik viena drausminė nuobauda.

76. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.

77. Jeigu darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, tai jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.

78. Už pavyzdingą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, įvairius pasiekimus darbe, darbuotojai gali būti skatinami (pareikšta padėka, apdovanoti dovana ir kt.).

79. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.

80. Visi darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

81. Darbuotojai,  nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka, turi apie tai pranešti raštu įstaigos direktoriui.

82. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos keičiantis įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-3