Nuostatai

SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SALAKO BENDRUOMENĖS CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. T-180
Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, 6 straipsnio 5 dalimi, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti biudžetinės įstaigos Salako bendruomenės centro pavadinimą į Salako socialinės globos namų pavadinimą.

2.  Patvirtinti Salako socialinės globos namų nuostatus (pridedama).

3. Įgalioti biudžetinės įstaigos Salako bendruomenės centro direktorę Vilmą Zarakauskienę:

3.1. paskelbti apie 1 punkte nurodyto pavadinimo pakeitimą viešai vieną kartą;

3.2. pasirašyti patvirtintus Salako socialinės globos namų nuostatus ir po viešo paskelbimo įregistruoti juos juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pripažinti netekusiu galios Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. T-135 „Dėl Salako bendruomenės centro nuostatų ir socialinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ nuo naujų nuostatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nikolajus Gusevas

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

1.    Salako socialinės globos namų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Salako socialinės globos namų (toliau – globos namai) teisinę formą, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, veiklos tikslus, pagrindines funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą, lėšas ir jų naudojimo tvarką, darbo santykius ir apmokėjimą, kontrolę, globos namų reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą.

2.    Įstaigos pavadinimas: Salako socialinės globos namai.

3.    Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4.    Globos namų savininkas – Zarasų rajono savivaldybė.

5.    Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Zarasų rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savivaldybės tarybos kompetenciją, įgyvendinant globos namų savininko teises ir pareigas, nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.    Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu.

7.    Salako socialinės globos namai yra socialinių paslaugų įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

8.    Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

9.    Globos namai finansuojami iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto ir kitų teisės aktais nustatyta tvarka gautų lėšų.

10.    Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11.    Globos namų veikla yra neterminuota.

12.    Globos namai turi paramos gavėjo statusą.

13.    Globos namai vykdo šią veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

13.1.   stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – 87.30;

13.2.   kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29;

13.3.   kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90.

14.         Globos namų adresas – Daugailių g. 10, Salako miestelis, 32216 Zarasų rajonas.

15. Globos namų veiklos tikslai yra:

15.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą;

15.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

15.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

16. Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

16.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

16.2. pagal teisės aktais nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;         

16.3. teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualios globos planus;

16.4. pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimo paslaugą;

16.5. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

16.7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

16.8. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui ir paslaugoms gauti;

16.9. organizuoja globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

16.10. organizuoja kultūrinių, religinių ir esant poreikiui kitų paslaugų teikimą.

17. Globos namai taip pat vykdo šias funkcijas:

17.1. tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

17.2. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

17.3. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja;

17.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

17.5. užtikrina savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

17.6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

17.7. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

18. Globos namai vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

18.1. nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės institucijų bei įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus globos namų kompetencijai priskirtais klausimais;

18.2. pasitelkti kitų įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu), specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

 18.3. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

18.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

18.5. dalyvauti įvairių visuomeninių organizacijų, asociacijų veikloje ir užsiimti kita įstatymų nedraudžiama veikla, kuri neatsiejama nuo veiklos tikslų;

18.6. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

19. Globos namų pareigos:
19.1. užtikrinti globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybę;
19.2. užtikrinti socialinės globos normų laikymąsi;
19.3. saugoti ir ginti globos namų gyventojų teises ir interesus;

19.4. garantuoti globos namų gyventojams nuolatinę specialistų priežiūrą;

19.5. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

19.6. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti ir disponuoti perduotu patikėjimo teise turtu;

19.7. garantuoti įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

19.8. užtikrinti įstaigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

19.9. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

19.10. turėti globos namų veiklai, numatytai nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalingas licencijas (leidimus).

20. Globos namai gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

 21. Globos namų veikla organizuojama globos namų direktoriaus patvirtintais metiniais veiklos planais, darbo tvarkos taisyklėmis.

 22. Globos namams vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Zarasų rajono savivaldybės meras. Zarasų rajono savivaldybės meras nustato direktoriui pareiginę algą, priedus, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir skiria drausmines nuobaudas.

 23. Globos namų direktorius:

 23.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų jam nustatytas pareigas;

 23.2. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

 23.3. organizuoja globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami globos namų veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

 23.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus;

 23.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

 23.6. atsako už globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;   

 23.7. pagal kompetenciją sudaro sutartis globos namų veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

 23.8. užtikrina globos namų metinio veiklos plano projekto rengimą;

 23.9. vykdo kitas įstaigos vadovui priskirtas funkcijas.

 24. Tvirtina:

 24.1. globos namų struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

 24.2. globos namų darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

 24.3. globos namų veiklos planus, programas ir ataskaitas.

 25. Teisės aktų nustatyta tvarka skatina globos namų darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.

26. Garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

27. Disponuoja globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus.

28. Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

            29. Atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisė aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku.

30. Organizuoja globos namų dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat bendradarbiauja su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis.

            32. Rūpinasi darbuotojų profesionalumu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją.

33. Teikia informaciją visuomenei apie globos namų veiklą ir teikiamas paslaugas.

34. Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

            35. Globos namų direktoriui laikinai nesant (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais), jo funkcijas vykdo globos namų vyriausiasis socialinis darbuotojas, kurio pareigybėje įrašytas įstaigos direktoriaus pavadavimas.

 

36. Globos namų lėšų šaltiniai:

36.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

36.2. valstybės biudžeto lėšos;

36.3. lėšos, surinktos iš mokesčio už suteiktas socialines paslaugas;

36.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

37. Globos namai lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, globos namų tikslams ir nustatytoms funkcijoms įgyvendinti.

38. Globos namai buhalterinę apskaitą tvarko, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro ir teikia Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Globos namų turtas negali būti perduotas, perleistas ar įkeistas be Savininko sprendimo.

40. Susidėvėjusias ar nereikalingas materialines vertybes globos namai nurašo ar realizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

41. Globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti įstatymai ir teisės aktai.

42. Globos namų valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

43. Globos namų veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).

44. Globos namų vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

45. Globos namų veiklos kokybę vertina, prižiūri ir kontroliuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

46. Kai Globos namų pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos respublikos dienraštyje ir (arba) VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir (arba) globos namų interneto svetainėje.

47. Kiti Globos namų pranešimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

            48. Už pranešimų viešą paskelbimą, išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Globos namų direktorius.

49. Globos namai gali būti pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Reorganizuojant arba likviduojant globos namus, steigėjas, teisės aktų nustatyta tvarka, prisiima atsakomybę už globos namų gyventojų globos tęstinumą.

51. Globos namų nuostatai keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-180