Korupcijos programos priemonių planas

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.
 

Priemonės pavadinimas

 
Tikslas
 

Vykdymo laikas

 

Vykdytojas

(-ai)
1.

Korupcijos tikimybės globos namuose nustatymas

Nustatyti veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos reiškiniai
2015 – IV ketvirtis
2016 – III ketvirtis
2017 – III ketvirtis

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2.

Surinkti informaciją dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

Korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažėjimas, priimti į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis

 
Nuolat
 
Direktorius
3.

Informacijos apie įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą rinkimas:

 
3.1.
Paslaugų gavėjų apklausų organizavimas
Nustatyti galimas korupcijos prielaidas
Du kartus metuose
Direktorius,
atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.2.

Viešai skelbti įstaigos kontaktus, kuriais paslaugų gavėjai ir jų artimieji galėtų tiesiogiai informuoti bei pateikti klausimus ar pasiūlymus anonimiškai

Galimybės teikti informaciją, pretenziją ar pasiūlymą sudarymas
Nuolat
Direktorius,
atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.3.

Informuoti darbuotojus apie pasekmes už korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymą

Didinti darbuotojų atsakomybę ir nepakantumą korupcijos apraiškoms
Nuolat
Direktorius,
atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.4.

Paslaugų gavėjų ir surinktos informacijos dėl  teikiamų paslaugų organizavimo, kokybės bei prieinamumo apibendrinimas ir analizės paviešinimas, bei priemonių iškeltoms problemoms priėmimas

Nustatyti galimas korupcijos prielaidas
1 kartą ketvirtyje
Direktorius,
atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
4.

Rašytinių prašymų, pareiškimų, bei pasiūlymų dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų, bei pasiūlymų registracija:

 
4.1.

Rašytinių prašymų, skundų  bei pasiūlymų dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų, bei pasiūlymų nagrinėjimas ir korekcinių veiksmų nustatymas

Išnagrinėti prašymų bei skundų atsiradimo priežastis ir nustatyti jų pašalinimo priemones

Gavus prašymą, skundą, pasiūlymą

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

5.

Visuomenės įtraukimas į korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą

 
5.1.

Įstaigos vadovaujančių darbuotojų susitikimas su paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, globos namų tarybos nariais ir reagavimas į gautą informaciją.

Gautos ir apibendrintos informacijos apie galimas korupcines veikas įstaigoje aptarimas su paslaugų gavėjais bei prevencinių priemonių nustatymas

Bendruomenės ir darbuotojų dalyvavimas programos įgyvendinime

Nuolat
Direktorius,
atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
5.2.

Kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo plano skelbimas

Paviešinti informaciją susijusią su antikorupcinėmis priemonėmis  ir stiprinti įstaigos, kaip atviros institucijos įvaizdį

Kiekvienais metais iki lapkričio 1 d.
Socialinis darbuotojas
6.

Įstaigos darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo kontrolė:

 
6.1.

Įstaigos vadovaujančių darbuotojų privačių ir viešųjų interesų deklaracijų pildymas

Išvengti privačių ir viešųjų interesų konfliktų

Teisės aktais nustatytu laiku

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

6.2.

Įstaigos darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais

Ugdyti antikorupcinę kultūrą

Dalyvauti steigėjo ruošiamuose etikos ir korupcijos prevencijos seminaruose

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

7.

Vidaus dokumentų redagavimas pagal galiojančius teisės aktus:

 
7.1.
Viešųjų pirkimų procedūros koregavimas  pagal galiojančius teisės aktus

Galimos korupcijos prielaidų išvengimas

Pasikeitus teisės aktams
Direktorius,
ūkvedys
8.

Viešųjų pirkimų procedūros ir išteklių naudojimo kontrolė:

 
8.1.

Įstatymų numatyta tvarka privalamųviešųjų pirkimų procedūrų skelbimas internetiniame tinklalapyje

Informacijos paviešinimas

Nuolat
Ūkvedys
9.

Informacijos apie teikiamas paslaugas viešinimas

Teikiamų paslaugų viešinimas

Nuolat
Socialinis darbuotojas
10.

Internetinėje svetainėje įdiegti reklamjuostes, kurios informuotų, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis

Ugdomas pilietiškumas ir nepakantumas korupcijai

2016 m. sausis
Direktorius

Salako socialinės globos namų 2015-2017 metų
korupcijos prevencijos programos priedas