Įsivertinimas 2018

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) KLAUSIMYNAS (2018 m.)

Eil.
Nr.
Socialinės globos norma

Veiklos apibūdinimas pagal socialinės globos normą

Atitiktis
normai:
Taip/Ne/
Iš dalies
Pastabos
1.

Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia (toliau – asmuo) ar jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams užtikrinama galimybė susipažinti su socialinės globos namais

Globos namuose apgyvendinami asmenys iš viso Zarasų rajono. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos namuose ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis.

 Taip

Apie įstaigos veiklą informuojama internetinėje svetainėje (salakoglobosnamai.lt) ir

,,Facebook“ sukurtoje paskyroje
(Salako socialinės globos namai).
Susipažinti su įstaigos veikla dalijamaslankstinukas.

Taip pat informacija teikiama žodžiu, supažindinant su įstaigoje teikiamomis paslaugomis, esančiu personalu, aprodant gyvenamąsias ir kitas patalpas bei teikiama kita dominanti informacija apie įstaigos veiklą.

2.

Užtikrinamas asmens socialinės globos tikslingumas, paremtas išsamiu ir visapusišku asmens poreikių vertinimu

Asmeniui socialinė globa globos namuose pradedama teikti pagal asmens ar jo globėjo, rūpintojo, prašymą ir savivaldybės sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens socialinės globos poreikį. Globos namuose įvertinamas asmeniui būtinų paslaugų (asmens sveikatos priežiūros organizavimo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir kita) poreikis, atsižvelgiant į asmens individualias savybes bei ypatumus, susijusius su amžiumi, etnine kilme, kalba, religija, lytimi. Socialinės globos namuose vertinant asmens poreikius, dalyvauja visi reikalingi specialistai, pats asmuo ar, esant poreikiui, asmens globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai ir visa tai yra užfiksuota asmens byloje pridedamuose dokumentuose. Pasikeitus asmens sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms, globos poreikis pervertinamas.

 Taip

Vertinime dalyvauja visi reikalingi specialistai (socialiniai darbuotojai, slaugytoja, ,,savas“ asmuo), asmuo. Artimieji dalyvauja retai. Tai fiksuojama ISGP.

Gyventojų, kuriems nebus teikiamos visos jam reikalingos paslaugos nėra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.

Asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui yra garantuojamas sutarties, atitinkančios asmens geriausius teisėtus interesus, pasirašymas

Kiekvienas asmuo ir globos namai yra pasirašę sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaryta praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo globos namuose. Asmuo yra supažindintas su socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams ar kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos namuose. Žymos apie tai užfiksuotos sutartyje ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, prieš pasirašydami sutartį, yra informuoti, kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo arba socialinės globos namų iniciatyva. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas žino, kad, prieš nutraukiant sutartį socialinės globos namų iniciatyva, iš anksto bus informuotas asmuo, jo globėjas, rūpintojas ir savivaldybė.

 
Taip

Gyventojams, apgyvendintiems globos namuose iki 2006 m. sutarties pasirašymo data yra ta diena, kai gyventojas atvyksta į globos namus. Nuo 2006 m. sudarytos naujos sutartys su nurodyta konkrečia mokėtina suma. Pasikeitus finansinėms galimybėms – sutartis perrašoma.

Gyventojas supažindinamas su globos

namų vidaus tvarkos taisyklėmis, su priešgaisrinės saugos ir saugaus elgesio taisyklėmis pasirašytinai.

Gyventojas informuojamas, kad sutartis
gali būti nutraukta asmens, globėjo
arba socialinės globos namų

iniciatyva ir tai užfiksuota sudarant ir pasirašant sutartį.

 
 
 
4.

Asmeniui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP)

ISGP yra kiekvieno asmens byloje. ISGP rengia globos namų specialistai. ISGP senyvo amžiaus asmeniui sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėnesį, asmeniui su negalia (taip pat ir turinčiam sunkią negalią) – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo asmens atvykimo į socialinės globos namus dienos. Pagal galimybes yra užtikrintas paties asmens ar jo globėjo, kitų šeimos narių dalyvavimas sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP. Į jų nuomonę kiek įmanoma yra atsižvelgta, žymos apie tai užfiksuotos ISGP. Asmeniui su negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, užtikrinančios asmens specialiųjų poreikių tenkinimą.

Taip

Ne vėliau kaip per mėnesį gyventojui sudaromas Adaptacinis ISGP, po 3 mėn. sudaromas ISGP.

Sudarant ISGP dalyvauja globos

namų reikalingi specialistai ir pats gyventojas.

Informacija artimiesiems teikiama jiems pasidomėjus.

 
5.

Asmeniui teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrinamas periodiškai peržiūrint ir patikslinant ISGP

ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o atsiradus naujoms, su asmens sveikatos būkle ar naujais asmens poreikiais bei įgūdžiais susijusioms aplinkybėms, iškart po šių aplinkybių atsiradimo. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės. Sudarant ISGP bendradarbiaujama su asmens artimaisiais.

 
 
 

Taip

Visiems gyventojams sudaromas ISGP.

ISGP yra peržiūrimas po 1 metų arba atsiradus naujoms aplinkybėms: gyventojo būklei pagerėjus, gyventojo būklei pablogėjus, dėl kitų priežasčių (pvz. nustačius spec. poreikius).

Peržiūrėtame ISGP pateikti pasiekti
rezultatai ir numatytos naujos
priemonės.
6.
Teikiant socialinę globą siekiama užtikrinti asmens geriausią interesą
 

Kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. Pagal poreikį asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Tai yra užfiksuota ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Globos namai asmeniui pagal poreikius organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas. Slaugos paslaugos teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos pačioje įstaigoje. Iškilus problemoms, susijusioms su asmens sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojami asmens artimieji giminaičiai.

Medikamentai gaunami, saugomi ir vartojami pagal teisės aktų reikalavimus. Už medikamentų gavimą, saugojimą globos namuose atsakingas slaugytojas. Visi nelaimingi įvykiai, susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais, yra registruojami, analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje.

Taip

Gyventojas gali pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją. Šiuo metu visi gyventojai prisirašę pas šeimos gydytoją M. Tolstopiatovą.

Užtikrinamas aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, ortopedai atvyksta į įstaigą ir vietoje pritaiko techninės pagalbos priemones ir tai fiksuojama ISGP.

Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Salako ambulatorijoje bei šeimos gydytojo siuntimu kitose įstaigose, konsultuojami specialistų.

Esant būtinybei gyventojai yra stacionarizuojami, arba nukreipiami pas specialistus.

Gyventojo sveikatos būklės pakitimai fiksuojami sveikatos byloje.

Gyventojai medikamentais ir slaugos priemonėmis aprūpinami pagal poreikį.

7.

Mirštančiajam užtikrinama kvalifikuota priežiūra ir dvasinė pagalba

Asmeniui užtikrinama galimybė išreikšti savo valią dėl jo asmeninių daiktų tvarkymo, laidojimo ir kitų su jo galima mirtimi susijusių dalykų tvarkymo.

Mirštančiajam garantuojama jo dvasinių, socialinių, psichologinių, fizinių, religinių reikmių tenkinimą, užtikrindami privatumą ir orumą. Globos namai, asmeniui pageidaujant, organizuoja religinių patarnavimų bei sielovados pagalbos teikimą ir teisės aktų nustatyta tvarka paliatyvią slaugą.

Globos namai  nedelsdami praneša apie asmens būklę jo šeimos nariams, o esant poreikiui ir galimybėms, ir kitiems artimiesiems giminaičiams bei sudaro sąlygas jiems būti prie mirštančiojo (jei asmuo taip pageidauja ar pageidavo). Asmens byloje pridedamuose dokumentuose yra užfiksuoti asmeniui artimų žmonių adresai, telefonai ir kita informacija.

Taip

Gyventojo išreikšta valia fiksuojama Asmens paslaugų poreikio vertinimo lape, kuris pridedamas asmens byloje.

Gyventojui pageidaujant, organizuojami religiniai patarnavimai.

Mirštančiam pagalba suteikiama jo gyvenamajame kambaryje.

Gyventojui mirštant nedelsiant apie tai pranešama jo globėjui ar artimiesiems, kurie yra žinomi.

 
 
8.

Asmeniui sudaroma galimybė gauti socialinę globą, atitinkančią jo poreikius ir savarankiškumo lygį

Asmens kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti asmens pageidavimus, pomėgius ir globos namų galimybes.

Asmuo pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų, susijusių su jo gyvenimu globos namuose, priėmimą.  

Asmeniui teikiama pagalba atliekant buitines, savitvarkos, saviraiškos funkcijas ir asmuo yra aprūpintas priemonėmis, padedančiomis lavinti bei palaikyti neturimus ar prarastus įgūdžius.

Asmuo aprūpinamas kompensacinės, protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis. Tai yra užfiksuota asmens ISGP įrašuose.

Globos namai asmeniui pagal poreikius užtikrina galimybes skaityti spaudos leidinius, knygas.

Globos namai yra apsirūpinę ar planuoja apsirūpinti techninės pagalbos priemonėmis, padedančiomis darbuotojams saugiai ir kokybiškai atlikti kasdienines funkcijas.

Slaugomas asmuo yra aprūpintas reikalingomis slaugos priemonėmis jam sudarytos sąlygos bendrauti su kitais asmenimis.

Asmeniui sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – jam pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, pačiam skalbti ir išsidžiovinti savo drabužius, gamintis maistą savo reikmėms bei prižiūrėti (stebėti) bendrąsias socialinės globos namų patalpas, jų švarą ir tvarką.

Taip

Gyventojo kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami atsižvelgiant į asmens pageidavimus, pomėgius ir socialinės globos namų galimybes.

Gyventojas motyvuojamas integruotis į

visuomenę (dalinai savarankiški motyvuojami savarankiškai tvarkytis

buitį, mokomi spręsti iškilusias
problemas ir pan.).
Gyventojui sudaryta galimybė
gamintis maistą savo reikmėms
virtuvėlėje, tvarkytis buitį su
minimalia darbuotojų pagalba.

Globos namuose įrengta biblioteka, prenumeruojama spauda.

Gyventojai aprūpinami reikalingomis
slaugos (sauskelnėmis, funkcinėmis
lovomis, asmens higienos), techninės
pagalbos (vežimėliais, vaikštynėmis
ir kitomis) priemonėmis.

Gyventojai, pagal savo gebėjimus, tvarko savo kambarį, aplinką, skalbiasi asmenius drabužius.

 
9.

Asmeniui užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu asmens ir socialinės globos namų darbuotojųpasitikėjimu, pagarba ir meile 

Asmuo yra išklausomas, vertinama jo nuomonė, gyvenimiška patirtis, siekiama asmens ir personalo tarpusavio supratimo. Asmuo turi teisęišsakyti pageidavimus dėl globos namuose dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio ir pan., dėl gyvenamojo kambario kaimyno (-ų) pasirinkimo ir kita.

Globos namų gyventojas turi „savą asmenį“ – pasirinktą globos namų darbuotoją.

Asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka užtikrintas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas, galimybė viešai reikšti savo nuomonę, praktikuoti pageidaujamą religiją, neribojamos galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Esant poreikiui, asmeniui padedama kontroliuoti elgesį stresinėse situacijose, patiriant ar išgyvenant krizes, netektis, tarpininkaujama, kad būtų išspręsti konfliktai ar sumažinti emociniai išgyvenimai, siūlant specialistų pagalbą, susitikimus su artimaisiais. Žymos apie tai yra fiksuojamos ISGP.

Taip

Gyventojas išklausomas, vertinama jo nuomonė dėl globos namuose dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio ir pan., dėl gyvenamojo kambario kaimyno (-ų) pasirinkimo.

21 gyventojas turi pasirinkę „savo“ asmenį, kiti atsisako pasirinkti. Gyventojams netrukdoma praktikuoti pageidaujamą religiją, rūpinamasi asmenų sielovada. Vieną kartą į mėnesį organizuojamos katalikiškos šv. Mišios.

Visais stresinės situacijos atvejais
asmeniui kontroliuoti elgesį padeda

dirbantis personalas, kreipiamasi į specialistus, gyventojai nuvežami psichologo, psichoterapeuto konsultacijoms, informuojami,

esant būtinumui, kviečiami artimieji.
Tai fiksuojama ISGP.
 
10.

Asmeniui padedama užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, socialinės globos namų gyventojais, bendruomene

Globos namai skatina ir tarpininkauja, kad asmuo palaikytų ar atkurtų nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, draugais, pažįstamais. Esant poreikiui, padeda palaikyti kontaktus telefonu ar laiškais. Asmens ISGP yra numatytos konkrečios priemonės, susijusios su asmens socialinių ryšių tinklo sukūrimu, atkūrimu ar palaikymu. Asmuo su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal globos namų vidaus tvarkos taisyklėse numatytą tvarką.

Asmuo skatinamas bendrauti su kitais socialinės globos namų gyventojais, gerbiant kito asmens norus, interesus.

Asmeniui užtikrinama pagalba bendradarbiaujant su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuosedokumentuose.

Taip

Gyventojai skatinami palaikyti ar atkurti prarastus soc. ryšius ir juos stiprinti su šeimos nariais, artimaisiais, draugais ir tai fiksuojama ISGP. Gyventojus lanko artimieji, kalbasi telefonu (15 gyventojų turi mobiliuosius telefonus), rašo laiškus.

Gyventojai pasimatyti su pageidaujamais asmenimis gali pagal vidaus tvarkos taisyklių nustatytą tvarką.

Gyventojai skatinami bendrauti

tarpusavyje gerbiant kitų asmenų norus ir interesus.

Sprendžiant gyventojų problemas ir
organizuojant paslaugas
bendradarbiaujama su reikalingomis

institucijomis (seniūnija, paštu, notaru, savivaldybe).

 
11.

Asmeniui užtikrinamas maitinimas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir individualius poreikius

Asmuo gauna, jo poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą maitinimą.

Asmeniui sudaryta galimybė kasdien susipažinti su meniu, iš anksto pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, yra atsižvelgiama.

Asmuo valgomajame turi savo nuolatinę vietą.

Asmeniui sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.

Asmeniui sudarytos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu, įrengtoje virtuvėlėje.

Asmeniui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.

Taip

Gyventojai maitinami 4 kartus.
Gyventojai turi galimybę susipažinti su

meniu (meniu skelbiamas viešai, negalintys vaikščioti supažindinami žodžiu) ir išsakyti pastabas bei pageidavimus į kuriuos, pagal galimybes, atsižvelgiama. Vykdomos apklausos dėl maitinimo

(paskutinė apklausa 2018-06-28).
Savarankiški gyventojai valgo

valgykloje nuolatinėje vietoje, nesavarankiški gyventojai – gyvenamajame kambaryje. Valgykloje valgo – 43,3proc. gyventojų, kambariuose– 56,7proc.

Gyventojas karštos arbatos ar kavos gali
išgerti bet kuriuo paros metu

savo kambaryje, virtuvėlėje, 10gyventojų turi asmeninius virdulius savo kambaryje.

Nesavarankiškiems gyventojams padedama pavalgyti. Pagalbos reikalingiems gyventojams yra priskirti darbuotojai.

12.

Užtikrinamos ir ginamos asmens teisės, neatsižvelgiant į asmens veiksnumą ar sveikatos būklę

Asmeniui jo pageidavimu sudaromos sąlygos be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo,testamento sudarymo ir kitais klausimais. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. 

Asmens pinigai ir materialinės vertybės administruojami teisės aktų nustatyta tvarka bei tvarkomi pagal įstaigos patvirtintą gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir saugojimo tvarką. 

Asmens saugumas jo gyvenamajame kambaryje užtikrintas nepažeidžiant jo privatumo ir orumo. Gyvenamuosiuose kambariuose, higienos kambariuose yra įrengta pagalbos kvietimo sistema. 

Kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli asmenys, derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant asmens pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno (-ų). Esant būtinumui, asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu, tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo ir kito asmens, kartu gyvensiančio su juo, sutikimą. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Asmens kreipimosi teisė į administraciją, personalą ar kitas institucijas nėra varžoma ir asmuo su tuo yra supažindintas.

Asmens teisių pasirinkimui ir jų saugumui užtikrinti socialinės globos namuose yra taikomos priemonės, skatinančios gyventojų priklausomybių nuo žalingų įpročių atsisakymą. Taikytinos priemonės yra užfiksuotos socialinės globos namų planuose, o žymos apie konkrečius atvejus – ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Globos namuose tarpininkaujama, kad asmuo atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka

 
 

Taip

Gyventojo pinigai ir materialinės

vertybės tvarkomipagal Salako socialinės globos namų direktoriaus patvirtintą (2015-12-03)

,,Globos namų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarką“.

Pagal galimybes derinami kartu
gyvenančių asmenų interesai, esant

būtinumui ir poreikiui gyventojai perkeliami iš vieno kambario į kitą iš anksto informavus asmenį ir gavus jo

raštišką sutikimą. Tai fiksuojama ISGP.
Užtikrinamas asmens saugumas ir
orumas, gyvenamuosiuose
kambariuose įvesta pagalbos
išsikvietimo sistema.

Gyventojas turi teisę kreiptis į administraciją bet kokiu jam svarbiu klausimu. Savo klausimą gyventojas gali rašyti Skundų ir pageidavimų knygoje, palikti ,,Skundų ir atsiliepimų“ dėžutėje arba išsakyti savo nuomonę žodžiu.

Lig šiol skundų negauta.

Rinkimai yra organizuojami globos namuose, tad visi gyventojai turi galimybę atlikti savo pilietinę pareigą.

 
13.

Asmeniui užtikrinama, kad jo nuomonė, problemos, nusiskundimai bus išklausyti, išanalizuoti ir į juos bus konstruktyviai reaguojama

Asmuo yra supažindintas su nusiskundimų, prašymų pateikimo bei jų nagrinėjimo globos namuose procedūra ir žino, kad, baigus nagrinėti skundą ar prašymą, jis bus supažindintas su gautomis išvadomis bei sprendimais. Raštu pateikti skundai ir prašymai bei priimti sprendimai yra registruojami atskirame žurnale.

Globos namuose veikia globos namų taryba. Globos namų tarybos sudėtis yra periodiškai peržiūrima ir atnaujinama.

 

Taip

Supažindinant pasirašytinai gyventoją su Vidaus tvarkos taisyklėmis jis supažindinamas ir su „Asmenų skundų ir prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka“. Raštu pateikti skundai ir prašymai bei priimti sprendimai registruojami atskirame žurnale, asmuo tinkamai supažindinamas su išvadomis ir sprendimais.

Globos namų taryba įsteigta 2014 m. balandžio 11d. (iki tol veikė Globos namų gyventojų taryba), patvirtinti jos nuostatai ir sudėtis. Į globos namų tarybos sudėtį (patvirtintą 2015-12-31 Nr. V-59) įeina globos namų gyventojai ir darbuotojai.

 
14.

Asmuo gali būti pašalintas iš socialinės globos namų už socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus tik nuodugniai išnagrinėjus įvykdytų pažeidimų priežastis ir neradus kitų efektyvių būdų paveikti asmens neigiamą elgesį

Asmuo žino, kad už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar sutarties pažeidimus jis gali būti pašalintas iš globos

namų. Asmuo pasirašytinai yra supažindintas.

Svarstant pašalinimo iš globos namų klausimą, kviečiamas dalyvauti pats asmuo, globėjas, rūpintojas, su juo dirbę globos namų darbuotojai, asmens pasirinktas „savas asmuo“, globos namų tarybos atstovai, savivaldybės socialiniai darbuotojai, jei tai įmanoma, – asmens artimieji ir kt. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Prieš pašalinant asmenį iš globos namų, yra įsitikinama dėl jo saugumo ir galimybių gyventi bei gauti reikalingas paslaugas. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Taip

Gyventojas supažindinamas ir žino, kad už dažnus, grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, jis gali būti pašalintas iš socialinės globos namų. Tai aptarta pasirašant Paslaugų teikimo sutartį ir Vidaus tvarkos taisykles. Įstaigoje patvirtinta „Gyventojo pašalinimo iš įstaigos tvarka“. Nuo įstaigos įsikūrimo dienos už vidaus taisyklių pažeidimus gyventojai nebuvo pašalinti arba šalinimo iš įstaigos atvejų neturėjome.

15.

Asmeniui užtikrinama galimybė išvykti laikinai ar visam laikui

Asmuo gali laikinai savo noru išvykti iš socialinės globos namų svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius – iki 45 kalendorinių dienų per metus.

Asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama.

Globos namai domisi pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar į sveikatos priežiūros įstaigą laikinai išvykusio asmens gyvenimo sąlygomis bei jo priežiūra. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose. 

Asmuo, globėjas, rūpintojas ar kitas asmuo, pas kurį laikinai išvykstama, yra supažindintas su laikino išvykimo tvarka. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Taip

Gyventojas gali laikinai išvykti pas globėjus ar kitus giminaičius iki 45 kalendorinių dienų per metus pagal globos namuose patvirtintą gyventojų laikino išvykimo tvarką. Per metus pas giminaičius buvo išvykę 6gyventojai.

Gyventojo išvykimo trukmė į sveikatos priežiūros įstaigą neribojama.

Visų laikinai išvykstančiųjų gyventojų artimieji pas kuriuos jie vyksta pateikė raštiškus prašymus ir buvo supažindinti su globos namuose patvirtinta gyventojų

laikino ar visam laikui išvykimo
tvarka ir tai fiksuojama asmens bylos

dokumentuose. Artimieji rašo prašymą dėl gyventojo atostogų ir pasižada jų metu būti atsakingi už tą asmenį.

Su gyventojais gydomais ligoninėje nuolat bendraujama, jie lankomi.

Taip pat bendraujama ir su išvykusiais atostogauti bei jų artimaisiais pas kuriuos yra išvykę. Tai fiksuojama ISGP.

16.

Asmeniui garantuojama saugi, gerai sutvarkyta ir tinkama socialinės globos teikimo vieta bei aplinka

Globos namų teritorija, bendro naudojimopatalpų, gyvenamųjų patalpų bei kitų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka socialinės globos namų paskirtį, šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo, sveikatos apsaugos ministro patvirtintas higienos normas, tvirtinamas šio tipo įstaigoms ir jų teritorijai, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

Globos namų gyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Asmeniui, turinčiam specialiųjų poreikių, pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti. Asmuo gali lengvai judėti globos namų teritorijoje ir patalpose, saugiai naudotis poilsio ir rekreacijos zonomis.

Asmeniui užtikrinta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė.

 
 

Taip

Patalpos atitinka higienos normų, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

Gyvenamosiose ir bendrose
patalpose įrengta gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistema.
Asmeniui su negalia sudaryta
galimybė lengvai judėti globos namų

teritorijoje ir patalpose.Vienam gyventojui tenka: miegamojo ploto – 6,2 kv.m, bendrojo ploto – 13,5 kv.m.

Gyvenamuosiuose kambariuose įrengta pagalbos išsikvietimo sistema.

17.

Asmuo naudojasi kasdieniniam gyvenimui būtinomis patalpomis, kuriose užtikrinamas jo privatumas ir orumas

Asmuo gyvena globos namuose, kurių patalpos, pritaikytos gyvenimui ir būtiniems gyventojų poreikiams tenkinti.

Asmuo gyvena šiltose, gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimams.

Viename kambaryje gyvena 1–3 senyvo amžiaus asmenys ar asmenys su negalia (ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys).

Asmeniui užtikrinta, kad asmens higienos patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą. Tualetų, dušų, vonių plotai bei jų įrengimas ir aprūpinimas higienos reikmenimis atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Asmeninės higienos patalpos turi vidinius užraktus, atskirai įrengtos vyrams ir moterims.

Esant asmens pageidavimui arba poreikiui, asmens gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma.

Asmeniui užtikrintos saugios ir sveikos gyvenimo sąlygos, globos namų patalpos yra tvarkingos ir švarios, pagal globos namuose nustatytą tvarką vykdomas ir kontroliuojamas kasdienis patalpų valymas.

Taip

Asmenys gyvena dviviečiuose kambariuose. Jų poreikiams skirti 3 poilsio kambariai, relaksacijos kambarys, 2 virtuvėlės, koplytėlė, biblioteka, sporto salė.

Gyvenamos patalpos šiltos, dažnai
vėdinamos.
Siekiant užtikrinti asmens
privatumą pagal poreikį naudojama širma.

Pamainos perdavimo žurnale yra žyma apie patalpų tvarką ir švarą. Kontrolę vykdo socialiniai darbuotojai.

18.

Asmens gyvenamoji aplinka yra kiek galima artimesnė namų aplinkai

Asmens gyvenamasis kambarys sutvarkytas jaukiai, aplinka artima namų aplinkai.

Asmeniui sudaryta galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, jis gali užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę. 

Asmeniui jo gyvenamajame kambaryje užtikrintos sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla.

Taip

Gyvenamuosiuose kambariuose yra būtiniausi baldai ir pagal asmenų pageidavimą asmeniniai baldai, televizoriai, radijo imtuvai, elektriniai virduliai ir kita.

Visi gyventojai turi atskiras spintas ir spinteles. Visos spintos turi užraktus, taip pat gali rakinti ir savo gyvenamuosius kambarius.

Gyvenamuosiuose ar poilsio kambariuose
asmenims sudarytos sąlygos užsiimti

mėgstama laisvalaikio veikla (skaityti, nerti, megzti, naudotis kompiuteriu, žaisti stalo žaidimus, bendrauti su kitais globos namų gyventojais, žiūrėti televizorių, klausytis radijo imtuvo ir kt.).

19.

Socialinę globą teikiančio personalo struktūra yra suformuota atsižvelgiant į asmenų skaičių, jų specialiuosius poreikius ir  turimą negalią

 

Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą globos namų veiklos organizavimą. Personalo pareigybių aprašymai apibrėžia kiekvieno socialinės globos namų darbuotojo konkrečias funkcijas. Socialinę globą užtikrinančio personalo pareigybių skaičius yra ne mažesnis, nei reglamentuoja Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai, tvirtinami socialinės apsaugos ir darbo ministro. 

Globos namuose asmeniui kokybiška socialinė globa teikiama visą parą. Globos namuose yra užfiksuota informacija apie asmenis, kuriems reikalinga slauga visą parą, bei yra sudarytas visą parą dirbančių darbuotojų slankusis darbo grafikas.

Taip

Globos namų veikla organizuojama pagal globos namų valdymo schemą, personalo veikla apibrėžta pareigybių aprašymais.

Globos namuose sudaromas visą parą dirbančių darbuotojų slankusis darbo grafikas (derinant darbą dienos ir nakties metu) ir slaugomų gyventojų sąrašas.

 
20.

Socialinės globos namuose dirba kvalifikuota specialistų komanda, turinti tinkamas asmenines savybes dirbti su senyvo amžiaus asmenimis ar suaugusiais asmenimis su negalia

Įstaigos vadovas turi aukštąjį išsilavinimą.

Globos namuose dirba personalas, turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus.

Personalas turi konfliktinių situacijų valdymo žinių ir žino, kad įstaigoje asmenų priverstinio izoliavimo procedūros, intensyvaus stebėjimo kambarių įrengimas, gydytojų nepaskirtų medikamentų siūlymas gyventojams ir kt. priverstinės priemonės asmeniui negali būti taikomos.

Personalas savo darbe vadovaujasi žmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. Personalo ir asmens santykiai grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.

Asmens problemoms kompleksiškai spręsti globos namai užtikrina komandinį personalo darbą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Darbuotojai turi komandinio darbo organizavimo žinių, gali apibūdinti globos namuose taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus.

Personalas (pasirašytinai) užtikrina informacijos apie asmenį, jo globėją, rūpintoją, šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą.

Globos namų administracija užtikrina priemonių, susijusių su saugių ir sveikų darbo sąlygų personalui sudarymu, taikymą ir tai yra užfiksuota socialinės globos namų dokumentuose.

 

Taip

Personalas turi nustatytą reikiamą išsilavinimą, licencijas veiklai vykdyti.

Įstaigos vadovas turi aukštąjį išsilavinimą. Socialiniai darbuotojai -aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą, slaugytoja – medicininį išsilavinimą ir licenciją, slaugytojos padėjėja – kvalifikacijos pažymėjimą, soc. darbuotojo padėjėjai – įvadinius 40 val. soc. darbuotojų padėjėjų, teikiančių paslaugas globos namuose, profesinių įgūdžių ugdymo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus ir periodinių 16 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

 

2017 m. lapkričio 14 dieną 11 darbuotojų dalyvavo seminare ,,Riboto judėjimo asmens/paciento kūno odos priežiūra“

 

2018-02-07 d. socialinės darbuotojos, soc. darbuotojo padėjėjos (6)dalyvavo seminare „Be streso, neperdegęs ir laimingas. Ar taip gali būti?“. Seminarą vedė psichologė – psichoterapeutė Laima Milovančevičė.

 

Socialinės darbuotojos 2018-02- 22/23 d. dalyvavo savižudybių intervencijos įgūdžių mokymuose (ASIST).

Mokymus vedė psichologai Antanas Grižas ir Paulius Skruibis.

 

2018-04-05 6 darbuotojos dalyvavo safeTALK pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų mokymuose.

 

Siekiama, kad personalas darbe vadovautųsi žmogiškos etikos normomis. Įstaigoje patvirtintos slaugytojo ir soc.darbuotojų profesinės etikos normos.

Nuolat stebima ir siekiama, kad personalas užtikrintų informacijos apie asmenį, jo globėją, rūpintoją, šeimos narius konfidencialumas. Visi darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus.

21.

Socialinės globos namai turi visus reikalingus ir teisės aktuose nustatytus dokumentus

Globos namai turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus: visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą – higienos pasą; įstaigos veiklos nuostatus; metinį įstaigos veiklos planą; teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as); patvirtintą įstaigos etatų sąrašą; metinę ataskaitą; vidaus tvarkos taisykles darbuotojams; vidaus tvarkos taisykles gyventojams; personalo pareigybių aprašus; darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus; globos namų tarybos nuostatus; gyventojų pinigų ir turto saugaus laikymo tvarkos aprašą; asmenų bylas, ISGP; skundų ir prašymų registracijos žurnalą; neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą; socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatus apibūdinančius dokumentus; licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 m.); licenciją teikti slaugos paslaugą.

 Asmenų bylos ir kiti su globos namų veikla susiję dokumentai yra saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 
 
 
 

Taip

Globos namai yra įregistruoti Juridinių asmenų registre ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Dokumentai yra saugomi teisės aktų
nustatyta tvarka.
22.

Socialinės globos namuose palaikoma ir skatinama personalo nuolatinio tobulėjimo bei kokybės siekimo aplinka

Globos namuose yra sudaryti kvalifikacijos tobulinimo planai ir grafikai.

Personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka. 

Personalui periodiškai suteikiamos žinios saugos ir sveikatos darbe klausimais, tobulinamas komandinis darbas, paskiriami asmenys, atsakingi už profesinės pagalbos kolegoms organizavimą.

Globos namuose parengtos veiklos įsivertinimo tvarka, klausimynas.

Globos namuose paskirtas asmuo, atsakingas už suinteresuotų asmenų supažindinimą su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadomis.

Globos namuose organizuojami personalo pasitarimai, seminarai ir kiti užsiėmimai, kurie fiksuojami veiklos dokumentuose.

Taip

Globos namuose yra sudarytas kvalifikacijos kėlimo planas.

Darbuotojai atestuoti, turi kvalifikacinę kategoriją.

Visi darbuotojai periodiškai mokosi

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos darbe žinių. Turi sveikatos žinių atestavimo ir pirmos pagalbos teikimo pažymėjimus.

Personalo pasitarimai protokoluojami.
 
 
23.

Vyrauja geranoriška ir konstruktyvi reakcija į skundus ir pageidavimus, asmuo gali pareikšti savo nuomonę dėl socialinės globos namų veiklos

 

Asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams ir globos namų personalui sudarytos sąlygos kreiptis į socialinės globos namų administraciją dėl iškilusių problemų pagal numatytą tvarką.

Globos namuose sudarytos sąlygos veikti globos namų tarybai, galinčiai teikti pasiūlymus administracijai dėl globos namų veiklos.

Globos namų valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas, reguliariai apsvarstant globos namams aktualių teisės aktų pasikeitimus, naujus gerosios praktikos pavyzdžius.

Taip

Globos namuose yra numatyta skundų, prašymų, pageidavimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.

Globos namuose veikia Globos namų
taryba.

Globos namų valdymas ir administravimas yra nuolat

tobulinamas pagal aktualius teisės aktus.
24.

Socialinės globos namų veikla grindžiama skaidrumo, atskaitomybės, informuotumo principais

Globos namai rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį.

Socialinė globa organizuojama vadovaujantis strateginiu ir metiniu veiklos planu. Globos namų personalas yra susipažinęs Departamento   pateiktomis išvadomis dėl socialinės globos atitikties socialinės globos normoms.

Globos namai teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina metinių ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms bei Lietuvos statistikos departamentui.

Taip

Globos namų veikla organizuojama remiantis metiniu veiklos ir strateginiu planais.

Globos namai teisės aktų nustatyta tvarka

teikia metines ataskaitas ir kitą informaciją savivaldybei, kitoms institucijoms, Lietuvos statistikos departamentui.

Vertinimą atliko:
Soc. darbuotojos
Vita Tumėnienė
Laimutė Juodkienė