Įsakymas

ZARASŲ RAJONO SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PATVIRTINIMO

2018 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. V- 10
Salakas
 
 

Vadovaudamasi2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais:

T v i r t i n u pridedamus:

1. Asmens duomenų tvarkymo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašą.

2. Salako socialinės globos namų darbuotojų asmens duomenų privatumo politiką.

3. Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politiką.

S k i r i u socialinę darbuotoją Laimutę Juodkienę Salako socialinės globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūnu.

Direktorė
Vilma Zarakauskienė