Darbo pasiūlymai

Darbo sutartis:

Neterminuota darbo sutartis, 1 etato darbo krūvis

Darbo pobūdis:

Darbas su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis. Slaugos procedūrų atlikimas, rūpinimasis gyventojų asmens higiena, maitinimas ar padėjimas valgyti, gerti, pagalba judėti, keisti kūno padėtį, pagalba

užsiėmimų metu. Teikti visokeriopą pagalbą slaugytojui, pildyti dokumentus, dirbti komandoje su socialinio darbuotojo padėjėjais.

Reikalavimai slaugytojo padėjėjo pareigybei užimti :

– būti išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą ir įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją (360 valandų) arba būti įgijęs slaugytojo profesinę kvalifikaciją;

– išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus;

– žinoti slaugos teorijos ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;

– išmanyti ekstremalias organizmo būkles ir mokėti į jas reaguoti;

– mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus;

– žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus pagal HN reikalavimus;

– mokėti organizuoti savo veiklą, diegti ir tobulinti komandinio darbo principus;

– mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus;

– būti pareigingas, mandagus, darbštus, kūrybingas, taktiškas, siekiantis kompromiso, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti.

– orientacija į pagalbą gyventojams bei kokybišką darbą;

– gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos metu;

– profesinės etikos laikymasis: pagarba paslaugų gavėjui ir jo unikalumui, tolerancija, geranoriškumas,

atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas;

– slaugytojo padėjėjo darbo patirtis būtų privalumas

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. salakoglobosnamai@gmail.com

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis:

Aptariamas pokalbio metu

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. Nr. (8 385) 59285, Salako socialinės globos namų

 

Direktorė Vilma Zarakauskienė

Skelbimas nebeaktualus

Darbo sutartis:

Neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato darbo krūvis

Darbo pobūdis:

– teikti ir organizuoti globos namų gyventojams užimtumo terapijos bei meninių, kūrybinių įgūdžių ugdymo paslaugas, kurios nukreiptos ryšių tarp žmonių ir jų aplinkos pagerinimui ir palaikymui;

– organizuoti globos namų gyventojų darbinę veiklą, laisvalaikį, kultūrines paslaugas;

– metodiškai dirbti pagal patvirtintus metinius ir mėnesinius veiklos planus, užsiėmimų grafikus ir gyventojų poreikius, pomėgius ir galimybes.

Reikalavimai užimtumo specialisto pareigybei užimti :

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei patirtį profesinėje srityje;

– turėti žinių ir gebėjimų meno srityje, gebėti taikyti meninės veiklos metodus darbe su suaugusiais neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis;

– gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

– mokėti naudotis muzikine technika, vaizdinėmis priemonėmis;

– gebėti savarankiškai organizuoti renginius;

– pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija,

geranoriškumas, kūrybiškumas, bei iniciatyvumas;

– turi būti organizuotas, gebantis suburti kolektyvą, bendrauti ir dirbti komandoje;

– gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

– gebėti bendrauti su senyvo amžiaus žmonėmis ir neįgaliaisiais.

– gebėti organizuoti išvykas už globos namų ribų, kurios atitiktų gyventojų poreikius.

– laikytis profesinės etikos reikalavimų.

– žinoti darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.

Privalumas. Darbo su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis patirtis, kūrybinis požiūris į darbą.

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. salakoglobosnamai@gmail.com, nuo 2022-06-13 d. iki 2022-06-27

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7.15

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. Nr. (8 385) 59285, Salako socialinės globos namų direktorė Vilma Zarakauskienė

Skelbimas nebeaktualus

Darbo sutartis:

Neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato darbo krūvis

Darbo pobūdis:

Dirbti su senyvo amžiaus asmenimis ir suaugusiais asmenimis su negalia ; teikti globos namų gyventojams socialines, slaugos ir priežiūros paslaugas; rūpintis kasdieniniais gyventojų poreikiais: gyventojų asmens higiena, maitinimu, teikti pagalbą valgant, judant ir kt.; užtikrinti patalynės bei rūbų švarą, buitinio inventoriaus saugumą, palaikyti švarą ir tvarką kambariuose.

Stebėti gyventojus, jų savijautą bei emocinę būseną, padėti socialiniam darbuotojui rinkti duomenis apie pasikeitusią gyventojo socialinę situaciją, poreikius. Padėti organizuoti ir vykdyti užsiėmimus, renginius ir kitą veiklą. Pildyti dokumentus, dirbti komandoje. Gerbti gyventojo orumą, užtikrinti gautos informacijos konfidencialumą, asmens privatumą.

Reikalavimai slaugytojo padėjėjo pareigybei užimti :

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

– būti įgijus socialinio darbuotojo padėjėjo ar socialinio darbuotojo kvalifikaciją;

– žinoti socialinės pagalbos organizavimo pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;

– mokėti organizuoti savo veiklą, savarankiškai analizuoti, spręsti socialinių paslaugų teikimo klausimus ir problemas, taikyti komandinio darbo principus;

– mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus;

– žinoti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti globos namų gyventojams;

– būti pareigingas, mandagus, darbštus, kūrybingas, taktiškas, siekiantis kompromiso, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti.

– sugebėti nustatyti gyventojo poreikius bei dalyvauti kartu su socialiniu darbuotoju sudarant individualius socialinės globos planus (ISPG) ir padėti juos įgyvendinti;

– orientacija į pagalbą kitiems bei kokybišką darbą su globos namų gyventojais;

– gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos metu;

– profesinės etikos laikymasis: pagarba paslaugų gavėjui ir jo unikalumui, tolerancija, geranoriškumas,

atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas;

– vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;

– pasitikėti paslaugų gavėju, būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

– sukurti bendradarbiavimo su paslaugų gavėju santykius, į jo problemų sprendimą įtraukiant jį patį;

– socialinio darbuotojo padėjėjo darbo patirtis su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis būtų privalumas.

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. salakoglobosnamai@gmail.com, nuo 2022-06-13 d. iki 2022-06-27

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,11– 6,5 (priklausomai nuo profesinės darbo patirties metais).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. Nr. (8 385) 59285, Salako socialinės globos namų direktorė Vilma Zarakauskienė

Skelbimas nebeaktualus