www.pigiossvetaines.lt - interneto svetainių kūrimas pigiai
 

PATVIRTINTA

Salako socialinės globos namų direktoriaus

2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V- 5

 
SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ

SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO TVARKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Salako socialinės globos namų (toliau – Globos namai) darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) atrankos ir priėmimo į laisvas darbo vietas organizavimo ir išsaugojimo tvarką.

2. Darbuotojų atrankos būdai:

2.1. siekiant parinkti darbuotoją į Globos namų konkursines pareigybes – vyriausiojo buhalterio, vyriausiojo socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo, užimtumo specialisto pareigas organizuojamas konkursas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 nustatyta tvarka. Skelbimas apie organizuojamą konkursą talpinamas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

2.2. siekiant parinkti darbuotoją slaugytojo, masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo, virėjo, ūkvedžio pareigas, skelbimas talpinamas Globos namų internetinėje svetainėje (http://www.salakoglobosnamai. lt) ir Lietuvos Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje.

3. Tvarka parengta vadovaujantis ,,Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1162 redakcija).

 

II SKYRIUS

TIKSLAI IR PRINCIPAI

 

4. Šios Tvarkos tikslas – efektyvus žmogiškųjų išteklių organizavimas ir valdymas, užtikrinantis sėkmingą Globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą.

5. Globos namų Tvarka paremta šiais darbuotojų organizavimo ir valdymo principais:

5.1. veiksmingumo – žmogiškųjų išteklių valdymas ir organizavimas turi užtikrinti efektyvią, rezultatais pagrįstą personalo veiklą ir nuolatinį tobulėjimą;

5.2. teisėtumo – sprendimai dėl žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonių taikymo priimami pagrįstai, laikantis teisės aktais nustatytų kriterijų ir reikalavimų;

5.3. nešališkumo – žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonės skirtingoms personalo grupėms taikomos objektyviai;

5.4. sistemiškumo – žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonės naudojamos kaip vientisa sistema, sukurianti reikiamas sąlygas Globos namų veiklos tikslams pasiekti;

5.5. teisingo atlygio už atliekamą darbą – naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai, už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokamas vienodas darbo užmokestis;

5.6. darbo ir darbuotojo asmeninio gyvenimo balanso (šeimos darnos) – gerbiama darbuotojo teisė į privatų gyvenimą, sudaromos sąlygos darbuotojams taikyti lanksčias darbo formas (darbas pagal lankstų darbo grafiką ir kt.), sprendimai susiję su profesine veikla derinami su darbuotojo lūkesčiais.

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATRANKOS/KONKURSO PASKELBIMAS

 

6. Sprendimą skelbti darbuotojų atranką/konkursą priima Globos namų direktorius.

7. Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje ir užimti šios Tvarkos 2.1. punkte nurodytas pareigas dokumentus (prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinantį

dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, gyvenimo aprašymą ir kitus skelbime nurodytus dokumentus) teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Taip pat informacija apie vykstantį konkursą skelbiama Globos namų internetinėje svetainėje ir kituose informacijos šaltiniuose.

8. Skelbimą apie vykstantį konkursą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje talpina Globos namų direktoriaus paskirtas darbuotojas, turintis prisijungimus prie šios sistemos.

9. Skelbime į konkursinę pareigybę (2.1. punktas) nurodoma:

9.1. įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;

9.2. pareigybė (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kuriai skelbiamas konkursas;

9.3. kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams;

9.4. kokius dokumentus būtina pateikti;

9.5. informacija apie tai, kad pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Tvarkos 7 punkte nurodytose interneto svetainėse;

9.6. pretendentų atrankos būdas;

9.7. informaciją apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą.

10. Konkursas į konkursinę pareigybę nerengiamas, jei reorganizavimo ar kitokių Globos namų struktūrinių pertvarkymų metu į jas iš kitų pareigų perkeliamas kitas Globos namų darbuotojas, atitinkantis tai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus arba į jas perkeliamas kitas Globos namų darbuotojas, kurio pareigybė yra priskiriama konkursinėms pareigybėms.

 

IV SKYRIUS

PRETENDENTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

11. Pretendentas dokumentus į konkursinę pareigybę teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

12. Pretendentas į konkursinę pareigybę privalo pateikti:

12.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

12.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

12.3. gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti nurodyta vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis;

12.4 užpildytą pretendento anketą.

13. Globos namų darbuotojas, atsakingas už Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

14. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodo jos datą, vietą ir laiką). Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

15. Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje ir užimti šios tvarkos 2.2. punkte nurodytas pareigas, dokumentus (gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, ir kitus skelbime nurodytus dokumentus) teikia asmeniškai, registruotu paštu arba skelbime nurodytu elektroniniu paštu.

16. Atsakingas darbuotojas gavęs dokumentus patikrina ar pretendentas atitinka darbuotojo pareigybei nustatytus reikalavimus.

17. Pretendentą, kuris atitinka darbuotojo pareigybei nustatytus reikalavimus globos namų atsakingas darbuotojas informuoja pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu apie atrankos datą, laiką ir vietą. Pretendentui, kuris neatitinka darbuotojo pareigybei nustatytų reikalavimų, gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia motyvuotą pranešimą apie tai, kad jis nebus kviečiamas į atranką.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA

 

18. Pretendentų į šios Tvarkos 2.1. punkte nurodytas pareigas (konkursines pareigas) atranką organizuoja ir vykdo Globos namų direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

19. Komisija sudaroma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo komisijos sudarymo turi įvykti konkursas (atranka).

20. Komisijos narių negali būti mažiau kaip trys. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat pretendentų sutuoktinių, sugyventinių vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai. Komisijos nariais taip pat negali būti asmenys, dėl kurių nešališkumo kelia abejonių kitos aplinkybės.

21. Atrankos metu vertinama pretendento profesinė ar darbo patirtis ir dalykinės savybės. Jeigu pareigybei užimti būtini tam tikri įgūdžiai (pagal pareigybės aprašymo ar kito vietinio norminio teisės akto nustatytus reikalavimus), šie įgūdžiai turi būti vertinami. Jeigu pretendentas pateikia dokumentus, patvirtinančius atitinkamų įgūdžių įgijimą, šie įgūdžiai gali būti netikrinami.

22. Pretendentų atranka į konkursinę pareigybę gali būti vykdoma raštu ir/ar žodžiu.

23. Vykdant pretendento atranką žodžiu, pretendentui turi būti užduodama nuo 5 iki 10 klausimų. Pretendento atrankos testo žodžiu eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, jis perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas įstaigoje pagal numatytą archyvavimo tvarką.

24. Vykdant pretendento atranką raštu, pretendentui turi būti užduodama nuo 5 iki 20 klausimų. Pretendento raštu atliktas testas pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas pagal įstaigoje numatytą archyvavimo tvarką.

25. Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai vertina pretendentų atrankoje dalyvaujančius pretendentus balais nuo 1 iki 10 už kiekvieną testą. Vertinant pretendentus, turi dalyvauti daugiau kaip pusė komisijos narių. Pretendento surinkti balai suskaičiuojami taip: pretendentui paskirti balai sudedami ir padalijami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus.

26. Pretendentas, surinkęs mažiau kaip 6 balus už vieną testą (mažiau kaip 12 balų – už du testus), laikomas neperėjusiu pretendentų atrankos.

27. Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių, vertinami šių pretendentų privalumai, nurodyti jų pateiktuose gyvenimo aprašymuose. Pretendentų privalumai vertinami, kaip nurodyta Tvarkos 25 punkte. Jeigu įvertinus pretendentų privalumus komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

28. Daugiausia balų surinkęs ir konkursą laimėjęs pretendentas, per 2 darbo dienas po informacijos iš kompetentingos valstybės institucijos gavimo priimamas į pareigas, pasirašant darbo sutartį.

29. Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius. Raštu atliktas testas pridedamas prie protokolo.

30. Konkursas į konkursinę pareigybę laikomas neįvykusiu, jeigu paskelbus konkursą nė vienas pretendentas nepateikė nurodytų dokumentų arba nė vienas neatitiko skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

31. Pretendentų atranką, siekiant parinkti darbuotoją į šios tvarkos 2.2. punkte nurodytas pareigas, vykdo Globos namų direktorius su patariamąja taryba, kurią sudaro Globos namų vyriausiasis socialinis darbuotojas, darbuotojų patikėtinis ir įstaigos darbuotojas, dirbantis toje pareigybėje. Pokalbio metu vertinamos pretendento profesinė ar darbo patirtis ir dalykinės, asmeninės savybės. Geriausius rezultatus surinkęs pretendentas po pokalbio priimamas į pareigas, pasirašant darbo sutartį.

32. Atranka į nekonkursinę pareigybę laikoma neįvykusia, jeigu nė vienas pretendentas nepateikė nurodytų dokumentų, neatitiko pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepraėjo pretendentų atrankos.

 

VI SKYRIUS

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS

33. Darbo sutarties šalys turi laikytis lyčių lygybės, nediskriminavimo kitais pagrindais, sąžiningumo, sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos išsaugojimo pareigų.

34. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (darbo funkcijos, darbo apmokėjimo).

35. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais: vienas – Globos namams, kitas – darbuotojui.

36. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.

37. Darbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina

darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, praveda įvadinį instruktavimą.

 

VII SKYRIUS

DARBUOTOJO ADAPTACIJA

38. Globos namuose skiriamos šios darbuotojo adaptacijos formos:

38.1. profesinė adaptacija, kurios metu darbuotojas plačiau supažindinamas su atliekamomis funkcijomis, darbo vieta, sąlygomis, priemonėmis ir kt.;

38.2. socialinė adaptacija, kurios metu darbuotojas supažindinamas su kolektyvo nariais, tradicijomis, susipažįsta ir prisitaiko prie kolektyvo, priima kolektyvo vertybes, elgesio normas.

39. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui paskiriamas kolegialus darbuotojas, kuris supažindina darbuotoją su dokumentacija, konsultuoja visais iškilusiais klausimais, stebi darbuotojo veiklą, iškeliami aiškūs tikslai, kurie aptariami su tiesioginiu vadovu.

 

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJO IŠSAUGOJIMAS
 

40. Darbuotojų išsaugojimas apima:

40.1. karjeros galimybes įstaigoje, atsilaisvinus darbo vietai, šios pareigos siūlomos laikinai pareigas einančiam darbuotojui arba darbuotojui ką tik baigusiam reikalingas studijas, jeigu jo kvalifikacija atitinka siūlomai pareigybei keliamus reikalavimus;

40.2. darbuotojų motyvavimą:

40.2.1. darbuotojų iniciatyvų skatinimas;

40.2.2. darbuotojų komandinio darbo skatinimas;

40.2.3. darbuotojų dalyvavimas apklausose, tyrimuose;

40.2.4. darbuotojų motyvavimas individualių/metinių pokalbių metu;

40.2.5. tiesioginis materialinis skatinimas – kasmetinis veiklos vertinimas ir pareiginės algos kintamos dalies nustatymas, premijų, priemokų, vienkartinių išmokų skyrimas;

40.3. mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo galimybes – kasmetinis kvalifikacijos tobulinimas (galimybė dalyvauti seminaruose, mokymuose, konferencijose ir pan.) bei galimybė inicijuoti ir/ar dalyvauti nacionaliniuose/tarptautiniuose projektuose;

40.4. užimtumo laiko reguliavimą (atostogų laiko derinimas, lankstaus darbo grafiko nustatymas, derinant darbo ir šeimos įsipareigojimus);

40.5. darbo organizavimo segmento tobulinimą (sąlygų sudarymas dalyvauti veiklos planavimo, sprendimų priėmimo procese;

40.6. apdovanojimų padėkos raštais, sveikinimai švenčių proga, išvykas, ekskursijas.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Globos namų darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka yra skelbiama Globos namų internetiniame puslapyje.

42. Vykdant darbuotojų atranką/konkursą gauti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Globos namų darbuotojų asmens duomenų privatumo politika.

43. Remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, pretendentų asmens duomenys saugomi vienerius metus nuo prašymo dalyvauti atrankoje padavimo dienos.

__________________________