www.pigiossvetaines.lt - interneto svetainių kūrimas pigiai
 

 
ZARASŲ RAJONO

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

DIREKTORIUS
 
 
 
ĮSAKYMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
PATVIRTINIMO
 
 2018 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. V- 10
Salakas
 
 

Vadovaudamasi2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais:

T v i r t i n u pridedamus:

1. Asmens duomenų tvarkymo Salako socialinės globos namuose tvarkos aprašą.

2. Salako socialinės globos namų darbuotojų asmens duomenų privatumo politiką.

3. Salako socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų privatumo politiką.

S k i r i u socialinę darbuotoją Laimutę Juodkienę Salako socialinės globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūnu.

 
 
 
 
 

Direktorė                                                         Vilma Zarakauskienė