www.pigiossvetaines.lt - interneto svetainių kūrimas pigiai
 

 
SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
DIREKTORIAUS
 
ĮSAKYMAS
 

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 31  d. Nr. V-58

Salakas
 

Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ,,Dėl biudžetinės įstaigos Salako bendruomenės centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ Nr. T-180,

1. T v i r t i n u Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą.

2. S u d a r a u  Viešųjų pirkimų komisiją šios sudėties: pirmininkas Bronius Gaidelis, nariai – Vita Tumėnienė ir Laimutė Juodkienė.

3. P r i p a ž į s t u netekusius galios Salako bendruomenės centro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymą ,,Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ Nr. V-10, Salako bendruomenės centro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. V-5 ,,Dėl viešųjų pirkimų komisijos pakeitimo“ ir Salako bendruomenės centro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymą ,,Dėl viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento“ Nr. V-19.

 
 
 
 
 

Direktorė                                                         Vilma Zarakauskienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATVIRTINTA

                                                Salako socialinės globos namų direktoriaus

                                                2015 m gruodžio 31d. įsakymu Nr.V- 58

 
 
SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
           

1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato perkančiosios organizacijos Salako socialinės globos namų (toliau – perkančioji organizacija) prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimą, vykdymą, ginčų nagrinėjimo procedūras.

2. Šiose taisyklėse reglamentuojami supaprastinti pirkimai:

2.1. kurių numatomo pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas;

2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsižvelgiant į pirkimo vertę;

2.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai.

3. Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis ir Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26.

4. Šios taisyklės netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais.

5. Šios taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje irperkančiosios organizacijos interneto svetainėje. Perkančioji organizacija taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis.

6. Pagrindinės taisyklių sąvokos:

6.1. pirkimų organizatoriai – perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirti pirkimą inicijuojančio padalinio valstybės tarnautojai ir/ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, kurie yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Pirkimų organizatoriai šių taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus apklausos būdu;

6.2. tiekėjų apklausa raštu – perkančiosios organizacijos raštiškas kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus. Apklausiant raštu tiekėjai(-as) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atlikta apklausa (pateikiami pirkimo dokumentai ir priimami pasiūlymai) prilyginama tiekėjų apklausai raštu;

6.3. tiekėjų apklausa žodžiu – perkančiosios organizacijos žodinis (gali būti ir raštu) kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas tiekėjų apklausai žodžiu. Apklausiant žodžiu su tiekėjais taip pat bendraujama asmeniškai arba telefonu. Tiekėjai neprivalo pateikti savo pasiūlymų raštu;

6.4. viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija) – pirkimams organizuoti ir atlikti perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, veikianti pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą.

7. Kitos šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.

8. Atliekant viešojo supaprastinto pirkimo procedūras turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo reikalavimų.

            9. Pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

10. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą; atliekant supaprastintą pirkimą, apie kurį neskelbiama, – kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (-us), prašydama pateikti pasiūlymą (-us).

11. Pirkimas (pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:

11.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas supaprastinto projekto konkurso laimėtojas;
11.2. atmetamos visos paraiškos ir pasiūlymai;
11.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;
11.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;
11.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;
11.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

12. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priima komisija arba pirkimų organizatoriai, priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus pirkimo procedūras.

13. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio reikalavimais, taip pat atlikdama Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus – ir Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimais). Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija yra nereikalinga.

 
II SKYRIUS
PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
 

            14.  Pirkimas gali būti pradėtas, jei yra patvirtinta viešojo pirkimo užduotis (1 priedas).

15. Supaprastintus pirkimus vykdo komisija, išskyrus mažos vertės pirkimus, kurių numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

16. Mažos vertės pirkimus, kurių numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), atlieka pirkimų organizatoriai, jei direktorius nenusprendžia kitaip.

17. Komisija ir pirkimų organizatoriai turi teisę kviestis ekspertus.

18. Kiekvienas komisijos pirmininkas, komisijos narys, pirkimų organizatorius ir ekspertas gali atlikti pirkimo procedūras tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją (2 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas).  

19. Perkančiajai organizacijai ir tiekėjams bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys turi būti perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad perkančioji organizacija su pasiūlymų turiniu galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui. Šis reikalavimas netaikomas atliekant mažos vertės pirkimus.

 
 
III SKYRIUS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA
 

20. Parinkdama tiekėją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais ir atsižvelgdama į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.

21. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:

21.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

21.2. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

21.3. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

21.4. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

21.5. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir/ar žurnalai;

21.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

21.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

21.8. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo;

21.9. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

21.10. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos;

21.11. perkama apklausos būdu;

21.12. numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 20 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

 
IV SKYRIUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 

22. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus viešuosius pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus), techninę specifikaciją rengia vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.

V SKYRIUS

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO (SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINIAIS PASIŪLYMAIS) PROCEDŪRA

 

23. Visus gautus vokus su pasiūlymais, išskyrus elektroninėmis priemonėmis gautus pasiūlymus, registruojavyr. socialinė darbuotoja.

24. Ant gauto voko su pasiūlymu, išskyrus mažos vertės pirkimus, užrašomas:

24.1. konkrečiam pirkimui gauto voko eilės numeris;

24.2. voko su pasiūlymu gavimo diena, valanda ir minutė.

25. Vokai su pasiūlymais, kai pirkimą atlieka komisija, atplėšiami komisijos posėdyje vykstančioje vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, nurodytą dieną, valandą ir minutę. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais pagal šias taisykles yra prilyginamas vokų atplėšimui.

26. Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas komisijos posėdžio protokole, o susipažinimas su šiais pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai). Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis tęsiamas.

27. Vokus atplėšia vienas iš komisijos narių.

28. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma elektroninėmis priemonėmis gautiems pasiūlymams ar perkant apklausos būdu.

29. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiama:
29.1. dalyvio pavadinimas;
29.2. pasiūlyme nurodyta pirkimo, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina;
29.3. pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (jei jo reikalaujama);
29.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, išskyrus mažos vertės pirkimus;
29.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, išskyrus mažos vertės pirkimus.
30. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais, išskyrus mažos vertės pirkimus, turi būti atplėšiami dviejuose komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar dalyvių kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šių taisyklių nustatytais atvejais – ir dalyvių  kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems dalyviams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais dalyvio pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.
31. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, skelbiama:

31.1. atplėšiant vokus, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys:

31.1.1. dalyvio pavadinimas;

31.1.2. pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos;

31.1.3. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimodokumentas (jei jo reikalaujama);

31.1.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, išskyrus mažos vertės pirkimus;

31.1.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, išskyrus mažos vertės pirkimus;

31.2. atplėšiant vokus su pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, skelbiamas dalyvio pavadinimas, pasiūlymo kaina, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina.

32. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
33. Vokų su pasiūlymais atplėšimo, pasiūlymų nagrinėjimo, palyginimo ir vertinimo procedūras komisija ir pirkimų organizatoriai atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.
 
VI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
 

34. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija derasi su visais pasiūlymus pateikusiais dalyviais dėl kainos ir pasiūlymo sąlygų, negalima keisti suderėto rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.

35. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:

35.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

35.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

35.3. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo;

35.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

35.5.dalyvis per jos nustatytą terminą, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

35.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir perkančiajai organizacijai pareikalavus dalyvis nepateikia tinkamų neįprastai mažos kainos (derybų atveju – galutinės kainos) pagrįstumo įrodymų.

36.Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi vienu iš šių kriterijų:

36.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis;

36.2. mažiausios kainos;

36.3. vykdant projekto konkursą ar perkant meno, kultūros paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.

37. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

38. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.

 
VII SKYRIUS
PIRKIMŲ BŪDAI
 

            39. Pirkimo būdą, o jei neskelbiama apie pirkimą, tai ir tiekėjus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus (-ą), nustato komisija ar pirkimų organizatoriai, priklausomai nuo to, kas atlieka pirkimą. Supaprastintų pirkimų būdai:

39.1. supaprastintas atviras konkursas;

39.2. uždaras konkursas;

39.3. apklausa.

40. Perkančioji organizacija supaprastintus viešuosius pirkimus gali atlikti taikydama dinaminę pirkimo sistemą ar elektroninį aukcioną, skelbti supaprastintą projekto konkursą, taip pat sudaryti preliminariąją sutartį.

41. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu gali būti atliekamas visais atvejais.

42. Pirkimas uždaro konkurso būdu gali būti atliekamas, kai tenkinamos abi šios sąlygos:

42.1. neskelbiama apie supaprastintą pirkimą;

42.2. pirkimas neatitinka mažos vertės pirkimų sąvokos.

43. Prekės, paslaugos ir darbai perkami apklausos būdu, kai pirkimas atitinka mažos vertės pirkimų sąvoką.

44. Perkančioji organizacija apie supaprastintą viešąjį pirkimą gali neskelbti, esant bent vienai šių taisyklių 45–49 punktuose nurodytai sąlygai.

45.Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:

45.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

45.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

45.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

45.4. atliekami mažos vertės prekių ir (ar) paslaugų pirkimai, o numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 50 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);

45.5. atliekami mažos vertės darbų pirkimai, ir perkančioji organizacija žino tiekėjus, kurie vykdo su pirkimo objektu susijusią veiklą. Jei tiekėjai, kuriuos būtų galima apklausti, yra nežinomi, – apie mažos vertės darbų pirkimą skelbiama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

45.6. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos.

46. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos:

46.1. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

46.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.

47. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai:

47.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

47.2. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

47.3. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

47.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

47.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo.

48. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:

48.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

48.2. perkamos perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

48.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

48.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

48.5. perkamos mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinio vertinimo, mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų paraiškų, dokumentų, reikalingų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti, ekspertų vertinimo paslaugos.

49. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:

49.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

49.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

50. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą, o kai atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, – pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

 
VIII SKYRIUS
SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
 
51. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas šiais etapais:

51.1. skelbiama apie pirkimą (Sk-1 tipinė forma). Perkančioji organizacija skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti;

51.2. kartu su skelbimu apie supaprastintą pirkimą skelbiami pirkimo dokumentai;

51.3. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais, išskyrus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus;

51.4. atliekama vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūra;

51.5. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);

51.6. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno neatmesto pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams;

51.7. komisija nustato pasiūlymų eilę(-es) ir laimėjusį(-ius) pasiūlymą(-us);

51.8. komisija priimama sprendimą sudaryti pirkimo sutartį(-is);

51.9. suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio),  nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas;

51.10. sudaroma pirkimo sutartis.

52. Perkančioji organizacija privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso būdu. Skelbimus apie supaprastintus pirkimus (Sk-1 forma) perkančioji organizacija privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.

53. Perkančioji organizacija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemojedienos.

54. Pirkimo dokumentuose turi būti:

54.1. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija;

54.2. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija;

54.3. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

54.4. techninė specifikacija;

54.5. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

54.6. perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, taip pat pirkimo sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;

54.7. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

54.8. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus;

54.9. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką;

54.10. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka;

54.11. reikalavimas, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

55. Pirkimo dokumentuose gali būti:

55.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;

55.2. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

55.3. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas. Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus, laikoma, kad tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms pirkimo dalims. Perkančioji organizacija, skaidydama pirkimo objektą į dalis, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų;

55.4. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

55.5. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

55.6. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

55.7. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais vieta, data, valanda ir minutė;

55.8. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;

55.9. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

55.10. perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

55.11. kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai;

55.12. informacija apie numatomą skelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

56. Nepažeisdama viešųjų pirkimų principų komisija turi teisę derėtis dėl pasiūlymų kainos (kai taikomas mažiausios kainos pasiūlymų vertinimo kriterijus) ar dėl pasiūlymų kainos ir galutinių techninių duomenų (kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus) su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai tikrinama kvalifikacija) ir kurių pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus. Derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas. Po derybų procedūros pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės dalyvių siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti pateikiami užklijuotuose vokuose, išskyrus atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.

 
IX SKYRIUS
UŽDARAS KONKURSAS
 
57. Uždaras konkursas atliekamas raštu.

58. Perkant uždaro konkurso būdu tiekėjai(-as) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu.

59. Pirkimus uždaro konkurso būdu atlieka komisija.

60. Uždaras konkursas atliekamas šiais etapais:

60.1. pirkimą inicijavęs perkančiosios organizacijos padalinys raštu tiekėjų prašo pateikti pasiūlymus;

60.2. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais, išskyrus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus;

60.3. atliekama vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūra;

60.4. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);

60.5. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno neatmesto pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams;

60.6. komisija nustato pasiūlymų eilę(-es) ir laimėjusį(-ius) pasiūlymą(-us);

60.7. komisija priimama sprendimą sudaryti pirkimo sutartį(-is);

60.8. suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio),  nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas;

60.9. sudaroma pirkimo sutartis.

61. Perkančioji organizacija kviečia ne mažiau kaip 3 jos pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus.

62. Kviesti vieną tiekėją pateikti pasiūlymą galima, jeigu:

62.1. dėl to paties objekto supaprastintame atvirame konkurse nebuvo gauta pasiūlymų;

62.2. dėltechniniųpriežasčių, meniniokūriniosukūrimoarbaįsigijimoardėlobjektyviųaplinkybių, patentų, kitųintelektinėsnuosavybėsteisiųarkitųišimtiniųteisiųapsaugostikkonkretustiekėjasgalipatiektireikalingasprekes, teiktipaslaugasaratliktidarbusirkainėrajokioskitosalternatyvos;

62.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacijanegalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

62.4. perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

62.5. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

62.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

62.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

62.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

62.9. numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

63. Pirkimo dokumentuose privalo būti šių taisyklių 54 punkte nurodyta informacija ir gali būti pateikta tik ta šių taisyklių 55 punkte nurodyta kita informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti.Tuo atveju, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose neprivalo vadovautis šių taisyklių 54 punkto reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija yra nereikalinga.Elektroninėmis priemonėmis teikiamus pasiūlymus privaloma reikalauti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

64. Uždaro konkurso pasiūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų.

65. Nepažeisdama viešųjų pirkimų principų komisija turi teisę derėtis dėl pasiūlymų kainos (kai taikomas mažiausios kainos pasiūlymų vertinimo kriterijus) ar dėl pasiūlymų kainos ir galutinių techninių duomenų (kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus) su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai tikrinama kvalifikacija) ir kurių pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus. Derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas. Po derybų procedūros pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės dalyvių siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti pateikiami užklijuotuose vokuose, išskyrus atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.

 
X SKYRIUS
APKLAUSA
 

66. Apklausa atliekama raštu arba žodžiu. Tame pačiame pirkime tiekėjai apklausiami ta pačia forma.

67. Apklausa raštu gali būti atliekama visais atvejais. Apklausa žodžiu gali būti atliekama, jei:

67.1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 7 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);

67.2. perkama esant ypatingoms aplinkybėms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir kitokiam nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos netikslinga gauti pasiūlymų raštu.

68. Apklausa atliekama šiais etapais:

68.1. pirkimų organizatoriai atlieka tiekėjų apklausą arba paskelbia skelbimą apie supaprastintą mažos vertės pirkimą (Sk-6 tipinė forma);

68.2. nustatoma pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir laimėjęs pasiūlymas, priimamas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimų organizatorius šiuos sprendimus įformina apklausos pažymoje (1 priedas), kurią patvirtina parašu. Apklausos pažyma yra pavyzdinė, todėl joje gali būti pateikiama daugiau arba mažiau informacijos, taip pat joje gali būti daugiau sprendimų;

68.3. suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas;

68.4. sudaroma pirkimo sutartis.

69. Perkančioji organizacija kviečia ne mažiau kaip 3 jos pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus.

70. Kviesti vieną tiekėją pateikti pasiūlymą galima, jeigu:

70.1. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

70.2. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

70.3. perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

70.4. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

70.5. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

70.6. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

70.7. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

70.8. numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);

70.9. pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, o Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra pasiskelbę mažiau negu 3 Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus. Šiuo atveju teikti pasiūlymus kviečiami visi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus.

70.10. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų vykdytojų pastangų, laiko ar lėšų sąnaudų.

70.11.  pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų.

70.12.  perkamos mokymo paslaugos, kai apie konkrečius mokymus yra skelbiama viešai.

71. Pirkimo dokumentuose gali būti pateikta tik ta šių taisyklių 54, 55 punktuose nurodyta informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

72. Perkančioji organizacija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemojedienos. Jei apie pirkimą neskelbiama, apklausos siūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų.

73. Nepažeisdami viešųjų pirkimų principų pirkimų organizatoriai turi teisę derėtis su dalyviais dėl pasiūlymų kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymų sąlygų. Derybos turi būti protokoluojamos, išskyrus atvejus, kai apklausa atliekama žodžiu. Derybų protokolą pasirašo pirkimų organizatorius ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas.

73.  Tiekėjų apklausos pažyma gali būti nerengiama, kai apklausa vykdoma žodžiu; kai perkamos nesudėtingos prekės ir paslaugos, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

 
XI SKYRIUS
KITOS PIRKIMO PROCEDŪROS
 

74. Perkančioji organizacija pirkimams atlikti gali taikyti dinaminę pirkimo sistemą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 1–4, 6–10 dalių nuostatas. Prieš pakviesdama tiekėjus pateikti pasiūlymą dėl konkretaus pirkimo perkančioji organizacija skelbia supaprastintą skelbimą apie pirkimą dinaminėje sistemoje ir kviečia visus suinteresuotus tiekėjus per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pateikti orientacinį pasiūlymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 4 dalies nuostatas. Perkančioji organizacija negali tęsti pirkimo procedūrų, kol ji nėra užbaigusi visų iki nustatyto termino pabaigos gautų orientacinių pasiūlymų vertinimo.

75. Perkančioji organizacija gali taikyti elektroninius aukcionus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo  65 straipsnio 2–9 dalių nuostatas. Elektroninis aukcionas vykdomas tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, jeigu jos atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 
 
XII SKYRIUS
SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS
 

76. Supaprastintas projekto konkursas vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo) pateikusį tiekėją (tiekėjus), jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

76.1. projekto konkursas vykdomas kaip paslaugų pirkimo dalis, kai su projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį;

76.2. projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą.

77. Projektų pateikimo terminas, nustatytas pirkimo dokumentuose, negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos.

78. Supaprastintas projekto konkursas vykdomas šiais etapais:

78.1. skelbiama apie supaprastintą projekto konkursą;

78.2. tiekėjams pateikiami kiti pirkimo dokumentai;

78.3. priimami ir registruojami vokai su projektais;

78.4. atliekama vokų su projektais atplėšimo procedūra;

78.5. vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta projektų vertinimo tvarka, nagrinėjami, vertinami ir palyginami gauti projektai;

78.6. nustatoma projektų eilė ir išrenkamas geriausias projektas (projektai).

79. Perkančioji organizacija turi teisę supaprastinto projekto konkurso laimėtoją(-us) ir dalyvius apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą supaprastintame projekto konkurse.

80. Perkančioji organizacija vertina tik anonimiškai pateiktus projektus. Perkančioji organizacija gali sužinoti, kas pateikė projektus, tik priėmus sprendimą dėl geriausio projekto(-ų).

81. Projektai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.

 
XIII SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS
 
82. Pirkimo sutarties sudarymo ir jos turinio reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnis. Atlikdama mažos vertės pirkimus perkančioji organizacija neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalių reikalavimais.

83. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas ir kai dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų pakeitimų yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 5 tūkst. Eur(be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

84. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:

84.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;

84.2. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba perkančioji organizacija pirkimo sutartį sudaro preliminariosios sutarties pagrindu;

84.3. pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.

85. Perkančiajai organizacijai gavus tiekėjo pretenziją, pirkimo, dėl kurio gauta ši pretenzija, procedūra nuo jos gavimo momento be atskiro pirkimų komisijos ar pirkimų organizatoriaus sprendimo sustoja. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

86. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 941straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

86.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

86.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

86.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

87. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 5 tūkst. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

88. Pirkimo sutartis vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

89. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį, atitinkančią Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio nuostatas.

 
XIV SKYRIUS
PIRKIMŲ VIEŠINIMAS
 

90. Perkančioji organizacija rengia ir tvirtina planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje nurodo perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę, taip pat iš anksto skelbia pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus. Perkančioji organizacija taip pat gali skelbti pirkimų, kuriems šiame punkte nustatytas techninių specifikacijų projektų skelbimo reikalavimas netaikomas, techninių specifikacijų projektus. Viešųjų pirkimų suvestinė ir techninių specifikacijų projektai skelbiami ir dėl šių projektų gautos pastabos ir pasiūlymai įvertinami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

91. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, informuoja savo tinklalapyje (jeigu jį turi) bei leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklalapyje, jeigu jį turi) nurodydama:

91.1. apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;

91.2. apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;

91.3. apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;

91.4. taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją.

92. Nuo 2015 m. sausio 1 d. perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atkurti ar perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis.

 
XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

93. Pirkimo metu kylančius ginčus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius. Motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos priima komisija arba pirkimų organizatoriai priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus supaprastinto pirkimo procedūras.

94. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą, kad Europos Bendrijų Komisija nustatė rimtą Europos Bendrijos teisės nuostatų pažeidimą, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, visą su pirkimu susijusią informaciją pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.

95. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnyje nurodytas pirkimų ataskaitas pasirašo perkančiosios organizacijos pirkimų organizatorius. Šias ataskaitas parengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia pirkimų organizatorius.

 96. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai, pirkimų organizatoriai, ekspertai negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

97. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos direktorius, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys.

98. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, pranešimai tiekėjams, kiti su supaprastintais pirkimais susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

99. Perkančiosios organizacijos vadovai, komisijų pirmininkai, komisijų pirmininkų pavaduotojai, komisijų nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai, pažeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

1priedas
 

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

 
TVIRTINU
Direktorius
 
_______________________
 
VIEŠOJO PIRKIMO Užduotis

20     -      -       Nr. ________

Salakas

Vadovaujantis Salako socialinės globos namų direktoriaus ___________ įsakymu Nr. ___ patvirtintų Salako socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 14 punktu, Viešųjų pirkimų komisijai/pirkimų organizatoriui ________________  pavedama atlikti viešąjį pirkimą:

1. /Pirkimo pavadinimas/

2. /BVPŽ kodas (-ai) (jei perkamos paslaugos, tai nurodoma ir jų kategorija)/

3. /Maksimali pasiūlymo kaina, o jei pirkimas skaidomas į dalis – kiekvienos dalies maksimali pasiūlymo kaina su PVM, Eur/

4. /Numatomos sudaryti pirkimo sutarties maksimali vertė, o jei pirkimas skaidomas į dalis – kiekvienos dalies pirkimo sutarties maksimali vertė su PVM, Eur/

5. /Kai numatoma neskelbti apie pirkimą, išsamus aplinkybių pagrindimas/

6. /Pirkimo pradžia, nurodant mėnesį/

7. /Motyvai, kodėl pirkimas atliekamas nesinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ir darbai atitinka poreikius/

8. /Ar pirkimas bus atliekamas CVP IS priemonėmis?/

9. /Ar pirkimas susijęs su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis?/

10. /Pirkimo inovatyvumas/

11. /Ar pirkime bus taikomi aplinkosaugos reikalavimai?/

12. /Ar pirkime bus taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?/

 
Vyr. buhalteris                        ..........................                       .........................
Susipažinau

Komisijos pirmininkas                                                 .   

 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

2 priedas
 
 
SALAKO SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
 
________________________________________________________________________________
(asmens pareigos, vardas ir pavardė)
 
 
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
 

20     -      -       Nr. ________

Salakas
 
 

Eidamas ________________________________________ pareigas, pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti ____________________________________ pareigas.

   (pareigų pavadinimas)

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,

2.2.2. turiu (-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame,

2.2.3. gaunu (-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų,          nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane _____________________________ paskyrusios perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti.       (pareigų pavadinimas)

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 
 
 
___________________                                  ______________________________
(parašas)                                                     (vardas, pavardė)
 
 
__________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

3 priedas
 
 
 

SALAKO SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

 
___________________________________________________________________________
(asmens pareigos, vardas ir pavardė)
 
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
 

20     -      -       Nr. ________

Salakas
 

Eidamas ________________________________________ pareigas:

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant ______________________________ pareigas;

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 
 
____________________                    ______________________________
(parašas)                (vardas, pavardė)
 
_________________________